top of page

משפט שלום העברי

ביהמ"ש (ערכאה):

דיונית

שנה:

26

5419

:מספר ההליך

סוג ההליך:

תל אביב

מקום שיפוט:

צד א':

אסתר ספורטא

סעדה מחפוד

צד ב':

שופטים:

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

אהובה קלוספלד.

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

התובעת טענה כי הנתבעת העליבה אותה במילים גסים בלי שום סיבה. לכן, היא מבקשת להזמינה לדין, להטיל עליה קנס לפי ראות עיני השופטים, ולחייבה בהוצאות משפט.

תוצאת ההליך:

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

א"מ / פ-5419 / 608

מקור ארכיוני:

bottom of page