top of page

משפט שלום העברי

ביהמ"ש (ערכאה):

דיונית

שנה:

5285

:מספר ההליך

סוג ההליך:

מקום שיפוט:

צד א':

משה גולדשטיין

אדינה אורל

יעקב אברהם

צד ב':

י. שלוש

י. ריטמן

שופטים:

ז. אושר

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

התובע טען כי הנתבעים כתבו לו מכתב ובו ביטויים מעליבים (איש שפל עושה מעשים נבזים, ישמור פיו, איננו יודע נימוס ודרך ארץ, נראה לו עם מי יש לו עסק). הנתבעים טוענים כי הדברים הוצאו מהקשרם ואולי הם קצת גסים אך התובע ראוי לזה על פי מעשיו. הנתבעים טוענים כי אין פה עלבון מבחינה פלילית.
השופטים קבעו כי אם אמנם לא ראוי להשתמש בדברי לעג ועקיצות כאלה בכל זאת אין לראות בהן עוון פלילי, בייחוד כשהם נכתבו במכתב פרטי, שלא נועד לפרסום כלל ולפיכך החליטו להשיב ריקם את התביעה. הנתבעים פטורים מתביעתו של התובע.

תוצאת ההליך:

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

א"מ / פ-5285 / 640.8

מקור ארכיוני:

bottom of page