top of page

משפט שלום העברי

ביהמ"ש (ערכאה):

דיונית

שנה:

19

712

:מספר ההליך

סוג ההליך:

יפו

מקום שיפוט:

צד א':

אפרים זקש

יוסף חיים ברנר

צד ב':

שופטים:

יעקבסון

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

מאיר אנטון.

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

התובע מצא פגיעה בכבודו בדברי המאמר שכתב ש. יבנאלי בירחון "האדמה" שערך הנתבע. מדובר במאסר 2 תימנים על ידי הממשלה, כאשר בירחון נכתב כי התובע הוא שמסר אותם לממשלה. התובע אומר כי השוטרים אסרו אותם ולא הוא מסר אותם לממשלה וכי כל מה שנדפס - הכל שקר.
הנתבע אומר כי מכיר את הכותב כאדם ישר. עוד אומר כי התובע צריך לכתוב מכתב למערכת כהכחשה ואז הסופר שכתב את המכתב, עונה והכל היה מודפס בירחון. התובע גרס כי המפרסם אחראי יותר מהכותב. בסופו של דבר הצדדים התפשרו.

תוצאת ההליך:

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

א"מ / פ-712 / 590

מקור ארכיוני:

bottom of page