top of page

שלום

ביהמ"ש (ערכאה):

ת.פ.

שנה:

20

61 412

:מספר ההליך

סוג ההליך:

טבריה

מקום שיפוט:

צד א':

חביב בן חנא אלח'ורי (כפר שגרה)

סלים בן אברהים גריס (כפר שגרה)

צד ב':

שופטים:

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

הנשאם קילל המתלונן ואיים עליו ולקח לו את עץ הזיתים שלו

תוצאת ההליך:

המדינה חזרה מהאישום וחויב המתלונן בתשלום 10 גרושים הוצ' משפט

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

פנק 1741

מקור ארכיוני:

bottom of page