top of page

משפט שלום העברי

ביהמ"ש (ערכאה):

דיונית

שנה:

29

6944

:מספר ההליך

סוג ההליך:

תל-אביב

מקום שיפוט:

צד א':

ירחמיאל מידובניק

יעקב אפל

צד ב':

לא ברור

לא ברור

שופטים:

לא ברור

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

יעקב מוגרבי.

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

התובע אמר כי הנתבע טען שהוא ובני ביתו, משפחה פראית. הנתבע השיב שזה היה בהקשר של פינוי והחלפת דירה וכי השכנים של משפחת הנתבע אומרים כי בביתו תמיד שאון, נגינה וזמרה והם מפריעים את מנוחת השכנים. הוא טוען שהתובע בעת המריבה גם כינה אותו שקרן.
השופטים מצאו שאין צורך בעדים משום שהם עצמם מודים. היות והעלבונות היו הדדיים השופטים דחו את התביעה.

תוצאת ההליך:

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

א"מ / פ-6944 / 615

מקור ארכיוני:

bottom of page