top of page

משפט שלום העברי

ביהמ"ש (ערכאה):

דיונית

שנה:

25

4517

:מספר ההליך

סוג ההליך:

יפו

מקום שיפוט:

צד א':

נחמה חינינסון

סוביא קופק?

צד ב':

א. רפפורט

רבניצקי

שופטים:

ח. וידנפלד

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

זלטה קרוז.
נחום קרוז.
ש. קרוז.

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

התובעת קבלה כי הנתבעת העליבה אותה במילים מחפירים ומשפילים.
לכן היא מזמינה אותה לדין כדי להטיל עליה עונש לפי חומר הדין, לטובת מוסד ציבורי והוצאות משפט.
הפרוטוקול מעט גזור בצידו הימני אבל ניתן להבין כי הנתבעת הגישה תביעה. אמנם היא, התובעת, קראה לה בשם: _____ קונסטנטינופולר.
הנתבעת אמרה כי כבר היה משפט אצל ד"ר נופך. את המילים האלה לא אמרה. אלא אמרה, ציטוט: אם של ילדים היא גימינהייט אוף דער וועלט, ועל זה היכו אותה.
השופטים החליטו להזמין את 3 העדים.
בסופו של התיק מופיע מסמך בו כתוב כי בעלה של הנתבעת הודיע כי היא חולה ובית המשפט יודיע על מועד חדש.

תוצאת ההליך:

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

א"מ / פ-4517 / 605

מקור ארכיוני:

bottom of page