top of page

משפט שלום העברי

ביהמ"ש (ערכאה):

דיונית

שנה:

22

1788

:מספר ההליך

סוג ההליך:

תל אביב - יפו

מקום שיפוט:

צד א':

פרץ קרזנר

חיים לינצקי

צד ב':

שופטים:

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

אברהם וושולשוק

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

התובע הינו טייח שעשה עבודת טיח בבית הנתבע. הנתבע לא שילם עבור העבודה. התובע בא שוב ושוב לבקש כספו ונדחה כל פעם בטענה כי בעוד שבוע יקבל את כספו. בפעם האחרונה בא הגיע לבית הנתבע, הוא גידף אותו ולא נתן לו את כספו. מסיבה זו מבקש התובע להזמין את הנתבע לבית המשפט על מנת לברר את העניין, לקבל את כספו ופיצוי עבור הגידופים והוצאות המשפט.

תוצאת ההליך:

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

א"מ / פ- 1788/ 593

מקור ארכיוני:

bottom of page