top of page

העליון

ביהמ"ש (ערכאה):

בג"צ

שנה:

25

55

:מספר ההליך

סוג ההליך:

ירושלים

מקום שיפוט:

צד א':

Jamal Effendi Husseini

Postmaster General

צד ב':

לא ידוע

Corrie

שופטים:

Chief Justice Hycraft

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

חוקתי

נושא:

תאור המקרה:

העותר טוען כי המשיב התיר כתיבת האותיות א"י על בולים אשר תושבי הארץ משתמשים בהם. העותר טען כי הוספת המילים המסמלות את "ארץ הישראלים" פוגעות בציבור הערבי וכי הן סותרות את ס' 82 לדבר המלך במועצתו הקובעי כי עברית, ערבית ואנגלית הן השפות בהן יש להשתמש במסמכים רשמיים של הארץ. השופט corrie קבע כי הס' אינו דורש שבכל מסמך יהיה תרגום של כל מילה. לגבי טענת התובע באשר לסתירה לס' 22 למנדט של פלשתינה קובע השופט כי הס' הוא בגדר אמנה שלא אושררה בדיני ארץ ישראל. הנשיא הסכים עם דעת השופט corrie אך מקבל את הטענה האפשרית שהפגיעה באוכלוסיה הערבית היא כנה. אולם, הוא אינו סבור כי יש לביהמ"ש עילה מספקת וסמכות לשנות את החלטת הגוף הביצועי. העתירה נדחתה.

תוצאת ההליך:

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

מקור ארכיוני:

bottom of page