top of page

משפט שלום העברי

ביהמ"ש (ערכאה):

שנה:

22

2095

:מספר ההליך

סוג ההליך:

תל-אביב

מקום שיפוט:

צד א':

ד"ר מבשן

יוסף אהרונוביץ

צד ב':

שופטים:

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

סמילנסקי, אסתרון, וילסון וכל חברי ועד הפועל שהיו נוכחים באותה ישיבה.

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

התובע גרס כי הנתבע אמר עליו שהוא נתן את הקונצפיה על שירות האוטומובילים להלפרין, אדם אליו הייתה לו נטיה פרטית.
התובע טען כי זהו עלבון בפומבי. הנתבע לקח את דבריו בחזרה ובכך נסתימה הפרשה כאשר התובע ביקש לבטל את המשפט.

תוצאת ההליך:

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

א"מ / פ-2095 / 598

מקור ארכיוני:

bottom of page