top of page

משפט שלום העברי

ביהמ"ש (ערכאה):

דיונית

שנה:

28

1234

:מספר ההליך

סוג ההליך:

תל אביב

מקום שיפוט:

צד א':

יצחק גולדצויג

דוד ריקלין

צד ב':

שופטים:

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

שולמית פרשקובסקי ואחותה - שכנות אף הן.

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

התובע מתאר כי הנתבע, הגר מעל ביתם, מתנפל עליו ועל בני משפחתו ללא סיבה, ביתו של הנתבע העליבה את ילדיו ללא סיבה, הנתבע דחף את אשת התובע במדרגות ללא סיבה ועוד. התובע כותב כי הוא אדם חלש ואין לו רצון לעסוק בדברים כאלה. לכן הוא מבקש להעמיד למשפט את הנתבע כדי שהשופטים יתבעו ממנו את דינו, יענישוהו כדי שלא יקרו עוד דברים כאלה. הנתבע כותב כי הוא בטוח שהשופטים לא ישיבו ריקם פניו ויחוסו על ילדים קטנים הנתונים בצרה כי אין הם יכולים לסבול עוד.
על גבי עטיפת התיק נכתב כי הנתבע השתמט מהמשפט.

תוצאת ההליך:

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

א"מ / פ-1234 / 591

מקור ארכיוני:

bottom of page