top of page

משפט שלום העברי

ביהמ"ש (ערכאה):

דיונית

שנה:

23

2291

:מספר ההליך

סוג ההליך:

תל-אביב

מקום שיפוט:

צד א':

חיה לוסטנברג

חנה דורן

צד ב':

לא ברור

לא ברור

שופטים:

לא ברור

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

יצחק חלמר.
ישראל מס.
בן ישראל.

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

ניתן היה להבין שהשותפות פתחו יחד בית עסק והתובעת מאשימה את הנתבעת כי היא העלילה עליה משהו הקשור בגניבה. הנתבעת סיפרה בפני עדים כי התובעת שולחת את הכסף למשפחתה. נזכר גם נושא התרומה לעבודה בעסק. התובעת אומרת כי היא משקיעה את מלוא מרצה בעסק. הנתבעת הכחישה את עניין העלבון.
השותפות אינן רוצות להמשיך את השותפות. הנתבעת התחילה לחתור תחת העסק, אמרה התובעת. בסופו של הפרוטוקול נכתב כי השופטים החליטו לדחות את המשפט לערב אחר...

תוצאת ההליך:

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

א"מ / פ-2291 / 596

מקור ארכיוני:

bottom of page