top of page

משפט שלום העברי

ביהמ"ש (ערכאה):

דיונית

שנה:

24

3805

:מספר ההליך

סוג ההליך:

יפו

מקום שיפוט:

צד א':

אברהם בורשטיין

יוסף הלפרין

צד ב':

לא ברור

לא ברור

שופטים:

לא ברור

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

ישראל מלך שמרלינג - היה חבר הוועד הראשון ברמת גן, חבר המועצה וסגנו של ראש העיר קריניצי. נמנה עם מקימי בית ספר המזרחי ברמת גן ובית כנסת שבו שימש גבאי במשך שנים רבות.
בוכהלמר.
רבינוביץ.

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

התובע קבל כי הנתבע הוציא דיבתו שאבדו צינורות אצל פלדמן ונמצאו אצלו. זה גורם לו עלבון ולכן הוא מבקש להענישו ולחייבו בהוצאות משפט. עוד טוען התובע כי שמרלינג אמר לו שהנתבע אמר לו הדברים באופן פרטי בפני בוכהלמר ורבינוביץ.
הנתבע טען כי דיבר עם שמרלינג על ענייני רמת גן וגן על ענייני התובע, אבל לא אמר דברים בנושא הצינורות כי הוא בטוח שהצינורות אינם אצל התובע.
העדים העידו שעמדו ודיברו עם התובע אך לא שמעו כלום על הצינורות.
העד שמרלינג העיד כי עמד עם הלפרין, בוכהלמר ועוד צעיר אחד בתל אביב והוא אמר על התובע: האם הצינורות של פלדמן לא נמצאו במגרש? וכאשר ענה לו שברושטיין יקרא אותו למשפט אמר לי: אמרתי לך את זה בהדגישו את המילה - לך. על זה אמר לצעיר ולבוכהלמר שיהיו עדים.
השופטים סיכמו כי הנתבע לא דיבר על התובע בפומבי. הנתבע אמר בפני השופטים שהוא בטוח שהצנורות אינם אצל התובע ובזה החליש את העלבון.
הנתבע דיבר לשון רעה על התובע בפני העד שמרלינג ולא חשש ששיחות אלה מביאות לידי ריב ומדון בין אנשים. לכן, מצאו השופטים לנכון לקנוס אותו בתשלום 25 גרוש מצרי לטובת קרן קימת לישראל ולהחזיר לתובע מס משפט בסך 27 גרוש מצרי.

תוצאת ההליך:

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

א"מ / פ-3805 / 601

מקור ארכיוני:

bottom of page