top of page

משפט שלום העברי

ביהמ"ש (ערכאה):

דיונית

שנה:

?

:מספר ההליך

סוג ההליך:

תל-אביב

מקום שיפוט:

צד א':

שרה דריימן

הגברת בוגינסקי

צד ב':

ש. גרטל

ד. בנבנישתי

שופטים:

ז. ____

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

חוה פרבר.
שושנה רוחלס.

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

התובעת קובלת כי הנתבעת נתנה לה, בלי כל סיבה, סטירת לחי. לכן היא מבקשת להטיל עליה קנס ופיצויין.

תוצאת ההליך:

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

א"מ / פ - ? / 643

מקור ארכיוני:

bottom of page