top of page

משפט שלום העברי

ביהמ"ש (ערכאה):

דיונית

שנה:

18

47

:מספר ההליך

סוג ההליך:

יפו

מקום שיפוט:

צד א':

פני זילברשטין

דוד שטרן

צד ב':

שופטים:

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

הנתבע השגיח על מכירת משקאות חריפים ופריצות ביפו. קיבל תפקיד זה מועד יהודי יפו ללא שכר.
בתפקידו זה העליב את התובעת, פגע בכבודה וחלל את שמה. במכתב של ועד יהודי העיר יפו, הוצע למסור את הענין למשפט השלום.
בסופו של הפרוטוקול הדן במקרה מוצע לנתבע לבקש סליחה מהתובעת והיא מסכימה לכך.

תוצאת ההליך:

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

א"מ / פ-47 / 588

מקור ארכיוני:

bottom of page