top of page

משפט שלום העברי

ביהמ"ש (ערכאה):

דיונית

שנה:

28

6809

:מספר ההליך

סוג ההליך:

תל-אביב

מקום שיפוט:

צד א':

יעקב מירנבורג

ישראל מיכאלי

צד ב':

בנבנישתי

גורדון א. אשור

שופטים:

ד"ר שפינדל

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

השוטר מר קופיק שמעון

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

התובע והנתבע עלו לאותו אוטובוס. הנתבע הראה לתובע כי יש לו כרטיס למקום בו הוא, התובע יושב - וזה פינה לו מקומו. לאחר מכן, ביקש הנתבע להעביר מקומו לאדם אחר ואילו התובע אמר כי יש לו זכות קודמת לשבת במקום זה. הנתבע כינה את התובע - פרצוף יהודוני - מה שהעליבו מאוד באופן אישי ולאומי. הוא השיב לו בסטירת לחי וקיבל בחזרה שלוש סטירות. הנתבע הודה כי התרגז מאוד אולם אין שנאת ישראל מדברת מגרונו. הוא פעל הרבה כיהודי ציוני בגולה. השופטים אמרו כי הנתבע ראוי לנזיפה חמורה וקנס גדול אולם היות והצטער על דבריו ולא הייתה לו כל כוונה לאומית, הטילו עליו רק קנס של 3 לירות לטובת קקל והצאות משפט 280 מיל.

תוצאת ההליך:

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

א"מ/פ-6809 / 613

מקור ארכיוני:

bottom of page