top of page

משפט שלום העברי

ביהמ"ש (ערכאה):

דיונית

שנה:

22

1797

:מספר ההליך

סוג ההליך:

מקום שיפוט:

צד א':

יעקב ברמן

מאיר פיבל שפירא

צד ב':

א.ד. לוין?

לא ברור

שופטים:

ח. ___

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

הנתבע האשים את התובע בכך שעשה שימוש בתעודה שניתנה לו לצורך הקלה במעבר גבולות ברוסיה ע"י רענניה (חברה לרכישת קרקעות בישראל ויצירת מקומות עבודה בה), ללקיחת כספים מרענניה.
לאחר ברור העניינים במשפט, הציעו השופטים פשרה אולם התובע ששמע את התנצלות הנתבע הודיע כי הוא מוותר על דרישתו בדבר קנס והשופטים הכריזו כי הסכסוך בין השניים נגמר.

תוצאת ההליך:

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

א"מ/פ - 1797 / 636

מקור ארכיוני:

bottom of page