top of page

משפט שלום העברי

ביהמ"ש (ערכאה):

דיונית

שנה:

25

4891

:מספר ההליך

סוג ההליך:

תל-אביב

מקום שיפוט:

צד א':

צילה סימון-אפל

סעדיה נגר

צד ב':

שופטים:

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

התובעת קבלה כי באה לבית העירייה למר סמלינסקי, המפקח הכללי של העיריה. הנתבע שהוא, המשרת, השומר על הדלת, נתן רשות להיכנס לא לפי הכרטיסים (כנראה הכוונה היא למספרים לפיהם התקדם התור). נכנסו לפניה, מבקרים אשר באו אחריה. כאשר הוכיחה את הנתבע על התנהגותו המוזרה, הוא העליב אותה ועל כן היא דורשת אותו למשפט.
אין בתיק פסק דין כך שלא ברור כיצד הסתיים העניין. ישנה רק תכתובת ובה מבקש הנתבע לדחות את המשפט בגלל עניין בריאותי.

תוצאת ההליך:

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

א"מ / פ-4891 / 606

מקור ארכיוני:

bottom of page