top of page

משפט שלום העברי

ביהמ"ש (ערכאה):

אחר

שנה:

26

5469

:מספר ההליך

סוג ההליך:

תל אביב - יפו

מקום שיפוט:

צד א':

אגודת השכנים א'

ד. אליהו כהן

צד ב':

שופטים:

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

חבר השופטים במשפט 875 שבין התובעים למר ב. יעקבסקי.

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

התובעים מזמינים את הנתבע למשפט על העלבה: בגין שאמר שהאגודה רוצה להוציא כסף מאת ב. יעקבסקי באופן שנטזיסטי?. כאשר הנתבעים מחו נגד הביטוי ודרשו להכניס זאת בפרוטוקול, הנתבע חזר על הדברים ואמר שהוא אחראי להם.
בתיק מופיעה קובלנה זו שנזכרה, ומכתב בו הנתבע כותב כי כעורך דין אינו יכול להישפט בנושא זה אלא רק על ידי מוסד מקצועי בגון אגודת עורכי הדין או זקן השופטים.
על עטיפת התיק כתוב כי ביום גמר המשפט: יתבטל לפי החלטת ההנהלה.

תוצאת ההליך:

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

א"מ / פ-5469 / 606

מקור ארכיוני:

bottom of page