top of page

משפט שלום העברי

ביהמ"ש (ערכאה):

דיונית

שנה:

24

3793

:מספר ההליך

סוג ההליך:

יפו

מקום שיפוט:

צד א':

חברי ועד המושב רמת גן

ישראל מלך שמרלינג

ד"ר אלכסנדר קולר

צד ב':

דיקשטין

רוזנטל

שופטים:

רבניצקי

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

חברי ועד רמת גן, ביקשו לתבוע את שלושת הנתבעים על שבאסיפה השנתית אמרו על ידי בא כוחם, הנתבע, ד"ר אלכסנדר קולר, כי התובעים השתמשו בכספי הצאר להנאתם הפרטית.
באסיפה זו החליט האסיפה הכללית להביע תודה לועד על עבודתו ומסירותו. האסיפה הכללית לא קיבלה את האשמות הנתבעים.
התובעים מזמנים את הנאשמים למשפט היות והוצאת דיבת שווא זו עלולה להטיל כתם על כבודם ולגרום להם נזק בכל המובנים.
בסופו של דבר בוטלה התביעה בשל אי הופעת הנתבעים.

תוצאת ההליך:

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

א"מ / פ-3793 / 601

מקור ארכיוני:

bottom of page