top of page

שלום

ביהמ"ש (ערכאה):

ת.פ.

שנה:

20

62 420

:מספר ההליך

סוג ההליך:

טבריה

מקום שיפוט:

צד א':

אחמד בן מחמד לחג' (כפר סקרארה)

עלי בן מחמד מבארק (כפר סקארה)

צד ב':

שופטים:

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

הנאשם קילל וביזה את המתלונן תוך כדי שהוא חובל בו וזורק אותו מעל המדרגות

תוצאת ההליך:

המדינה חזרה מכתב האישום וחויב המתלונן בתשלום 10ה גרושים הוצ' משפט

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

פנק 1743

מקור ארכיוני:

bottom of page