top of page

משפט שלום העברי

ביהמ"ש (ערכאה):

דיונית

שנה:

25

4398

:מספר ההליך

סוג ההליך:

תל-אביב

מקום שיפוט:

צד א':

מרדכי בן אברהם

מקס לפלן

צד ב':

אפשטין

מרגלית

שופטים:

ריטשמן

אשר פרנקל

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

קופמן אהרן.
ברנבויים אהרן.
גילפרין נחמה.
גורדון חוה.

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

התובע קבל כי בחצר קטנה בין בתי חרושת לקופסאות ולחקיקת אבן, פח האשפה עומד ליד דלת המסדרון של הנתבע והאשפה כולה מושלכת לשם. התובע מחה על כך והפועלים לעגו לו. הם הרבו לזרוק אשפה עד כמעט סתמו את הדלת והתובע מחה שוב. התובע משך באוזן של ילד כלשהו. התובע מסביר כי במחאתו נגד זריקת האשפה קיבל סטירת לחי.
בא כוחו של הנתבע טען כי גלגול החביות גורם להצטברות חתיכות וזו אשפה הנזרקת. גם ניירות מצטברים. הילד של בית החרושת מתוך אי זהירות אשם קצת בדברו התובע משך את אזנו והסב לו כאב נורא. סטירת הלחי היתה בזמן שהילד ילל.
שני הצדדים הסכימו להשתוות שהתובע יכניס 21 גרוש לקקל הוצאות המשפט שסבל והנתבע יכניס 100 גרוש לקקל. השופטים הוציאו פסק דין לפי הפשרה

תוצאת ההליך:

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

א"מ / פ-4398 / 603

מקור ארכיוני:

bottom of page