top of page

משפט שלום העברי

ביהמ"ש (ערכאה):

דיונית

שנה:

5076

:מספר ההליך

סוג ההליך:

תל-אביב

מקום שיפוט:

צד א':

דב ברקוביץ

אריה קרמן

צד ב':

ד"ר פ. קורנגרין

ד"ר נ. פינברג

שופטים:

י. ברגמן

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

אברהם רוטנברג.
מאיר בלצר.
דינה זלצר.

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

התובע עבד במאפיה של הנתבע. הוא הכין 4 עיסות ורצה לסיים עבודתו, אולם בנו של הנתבע רצה שימשיך לעבוד, העיר את אביו וזה אמר לו להכין את העיסה החמישית. התובע סרב משום שאינו מחויב לכך והנתבע הכה אותו בעינו. יש לתובע אישור מרופא על שטף דם חזק בעינו הימנית וכי אינו יכול לעבוד 7 ימים.
הנתבע הכחיש. אמר כי היתה מריבה אך לא הכה אותו.
מתוך דברי העדים, אישור הרופא ודברי הצדדים הוברר לשופטים כי הנתבע הכה את התובע בעינו וגרם לו לביטול 4 ימי עבודה.
על כן הנתבע חייב לשלם לתובע בעד 4 ימי ביטול עבודה, 208 גרוש מצרי ולשם פיוס על הבושת, על הנתבע לשלם לקקל 100 גרוש מצרי.
כמו כן, על הנתבע חלות הוצאות משפט בסך של 27 גרוש מצרי.

תוצאת ההליך:

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

א"מ / פ-5076 / 640.8

מקור ארכיוני:

bottom of page