top of page

העליון

ביהמ"ש (ערכאה):

בג"צ

שנה:

35

9

:מספר ההליך

סוג ההליך:

ירושלים

מקום שיפוט:

צד א':

Abdel Qader Hamdi

The Sharia Qadi Of Jaffa

צד ב':

לא ידוע

Abdul Hadi

שופטים:

Acting Chief Justice

In Person

עו"ד/מיצג צד א':

No Appearance

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

סד"א

נושא:

תאור המקרה:

עתירה כנגד סירוב המשיב לאשר את הופעת העותר, עורך דין המורשה להופיע בבית דין שרעי, בפני בית הדין ביפו.
בית המשפט קבע שאינו נוהג להוציא צווים לבית משפט אחר תחת כובעו כבית דין גבוה לצדק, אלא רק במקרה ספציפי כערכאת ערעור. למרות זאת, כיוון שהחלטת המשיב הינה כללית ואינה מיוחדת לתיק ספציפי בית המשפט יכול להוציא צו שכן אין ערכאה אחרת שיכולה לדון בנושא.

תוצאת ההליך:

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

מקור ארכיוני:

bottom of page