top of page

העליון

ביהמ"ש (ערכאה):

בג"צ

שנה:

35

64

:מספר ההליך

סוג ההליך:

ירושלים

מקום שיפוט:

צד א':

Eliasha Levin

Returning Officer, Rishon-Le-Zion

Electoral Committee of Rishon-Le-Zion.

Local Council of Rishon-Le-Zion.

צד ב':

לא ידוע

Krongold

Khayat

שופטים:

Senior Puisne Judge

Goitein

עו"ד/מיצג צד א':

Krongold

Krongold

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

מנהלי

נושא:

תאור המקרה:

עתירה כנגד סירוב המשיב 2 לקבל את התנגדות העותרת להכללת עשרה שמות ברשימת המצביעים. בית המשפט קיבל את העתירה. נקבע כי העותרת לא אחרה בהגשת הבקשה ובנוסף, שפקודת המועצה המקומית ראשל"צ אכן קובעת כי התנגדות יש להגיש בכתב, אך הגשת פירוט הטעמים להתנגדות בכתב אינה הכרח.

תוצאת ההליך:

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

מקור ארכיוני:

bottom of page