top of page

משפט שלום העברי

ביהמ"ש (ערכאה):

דיונית

שנה:

23

3141

:מספר ההליך

סוג ההליך:

יפו

מקום שיפוט:

צד א':

ישראל פיגין

מ. הופנקא

צד ב':

לא ברור

א. פרבר ?

שופטים:

א. אפרתי

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

ד"ר מבשן.

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

התובע קבל כי באמצעותו מכרה עיריית תל אביב הבית שבו נמצא בית הספר לנגינה. הקונה נתן לו יפוי כוח לנהל את הבית. פנה זה אל הנתבע לסדר את הדירה כי רצה שישאר בית הספר לנגינה למרות שרצה הנתבע לפתוח שם מלון. הנתבע לא רצה לשמוע אותו. פנה התובע לעיריה שם אמרו לו כי הנתבע אינו רוצה להתעסק עימו כי ביקש ממנו בקשיש.
הנתבע טען כי הבין מדברי התובע שאם יפייס אותו, יוכל להישאר והוסיף כי המילה בקשיש היא במובן של מתנה או שכר עבודה והוא הבין מדברי התובע שהוא מבקש שכר עבודה כדי לסדר הענין בינו ובין בעל הבית.
השופטים סיכמו כי אכן השתמש הנתבע במילה בקשיש והבין שהתובע רוצה שכר עבודה בעד סידור ענין הדירה ולא רצה להעליבו.
במילה בקשיש יש כדי להעליב וכדי להזיק לעסקי התובע, לכן, ישלם הנתבע 100 גרוש מצרי קנס לקקל ו - 27 גרוש מצרי מס המשפט.

תוצאת ההליך:

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

א"מ / פ-3141 / 600

מקור ארכיוני:

bottom of page