top of page

ביהמ"ש (ערכאה):

דיונית

שנה:

23

200

:מספר ההליך

סוג ההליך:

יפו

מקום שיפוט:

צד א':

הנהלת משפט השלוםה מחוזי

סעדיה שושני

אברהם איתן

צד ב':

לא ברור

ד"ר חיסין

שופטים:

לא ברור

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

מדובר בתביעת עלבון כלפי מזכירות משפט השלום. הנתבעים שלחו מכתב בו טענו כי אינם מוכנים להתייצב לדיון עד אשר תימסר להם רשימת השופטים בכתב. בין היתר, תקפו את מזכיר ביהמש וטענו שמנסה להכשיל אותם ומתעלל בהם. הנתבעים,שולחי המכתב, הם שופטים של משפט השלום ולכן העלבון נדון במסגרת הליך משמעתי. הוחלט להפסיק את עבודתם כשופטי שלום ולכן אין עניין בבירור העלבון.

תוצאת ההליך:

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

א"מ / פ-200 / 635

מקור ארכיוני:

bottom of page