top of page

משפט שלום העברי

ביהמ"ש (ערכאה):

דיונית

שנה:

29

6898

:מספר ההליך

סוג ההליך:

תל אביב

מקום שיפוט:

צד א':

ישעיהו וקסלר

דבורה בינה טופינסקי

יצחק טופינסקי

צד ב':

שופטים:

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

מרדכי טליתמן - מזכיר המועצה המקומית רמת גן.

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

התובע שהיה גובה במשרד הגביות של ההנהלה הציונית, טיפל, מתוקף תפקידו, בחוב של הנתבעים עבור סלילת כבישים ליד נחלתם. הנתבעים אמרו כי שילמו את החוב למרות שאין להם קבלות על כך כי לא לקחו ודורשים את תשלום החוב מהם פעמיים. הנתבע אמר כי הוא איש מבוגר בן 64 שרק הגיע לארץ מפולניה ולכן לא ידע שצריך לקחת קבלה.
התובע קובל כי הנתבעים העלילו עליו כי מעל בתפקידו והוציאו את דיבתם רעה בפני המוסד בו הוא עובד. הודעה כזו עלולה לגרום לפיטוריו וזאת בכונה רעה ובמטרה יחידה לעכב את גבית החוב.
העד, מרדכי טליתמן, מזכיר המועצה המקומית, מוסר עדותו ובה הוא גורס כי מעולם לא היו טענות כנגד התובע בתפקידו כגובה וכי הוא מכיר את הנתבעת בתור אישה מרדנית שתמיד באה בכל מיני דרישות. אין בתיק פרוטוכל או פסק דין.

תוצאת ההליך:

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

א"מ / פ-6898 / 615

מקור ארכיוני:

bottom of page