top of page

משפט שלום העברי

ביהמ"ש (ערכאה):

דיונית

שנה:

25

4809

:מספר ההליך

סוג ההליך:

באר טוביה

מקום שיפוט:

צד א':

יצחק טריסטר

____ כהן

צד ב':

ישעיהו מחלון?

משה רוזמן

שופטים:

ד"ר חיים יזרעאלי

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

מנחם קורובקוב.

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

התובע קבל כי הנתבע נגש אליו בשדה בצעקות נוראות כי הוא גנב, גזלן, חמסן ואף תפס בידו. שאל מה עשה? ואמר שדורש משפט על פגיעה בכבודו.
הנתבע מספר כי היה נרגז מאוד כאשר ראה את החיטה שלו קצורה על ידי התובע והסביר לו שאין לעשות זאת כי זוהי גניבה וגזלה.
העד העיד כי הנתבע דחף את התובע ואיים עליו שיכתוב לקקל שתקח ממנו את האדמה.
השופטים שמעו את הצדדים והעד והחליטו שהמשפט הזה חייב להתברר בבית משפט השלום המחוזי בתל אביב, על פי תקנות משפט השלום העברי.
על גבי עטיפת התיק כתוב כי הצדדים התפשרו בסופו של דבר.

תוצאת ההליך:

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

א"מ / פ-4809 / 604

מקור ארכיוני:

bottom of page