top of page

העליון

ביהמ"ש (ערכאה):

בג"צ

שנה:

25

41

:מספר ההליך

סוג ההליך:

ירושלים

מקום שיפוט:

צד א':

Hans Michaelis

local council of rehovot

צד ב':

לא ידוע

Frumkin

שופטים:

Corrie

ד"ר פיליפ יוסף

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

מנהלי

נושא:

תאור המקרה:

רשויות העיר רחובות חדלו מלספק לעותר מים כתוצאה מבקשת בעל השטח בו מתגורר העותר. ביהמ"ש קבע כי המועצה המקומית לא רשאית לעשות זאת. בנוסף נקבע כי תשלומי המים ייגבו רק ממי שנהנה מהמים. ביהמ"ש הכפיף את החיבור מחדש ואת הספקת המים הסדירה בתשלום של 500 ל' מצד העותר, זאת בעקבות הסכמת העותר.

תוצאת ההליך:

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

מקור ארכיוני:

bottom of page