top of page

שלום

ביהמ"ש (ערכאה):

ת.פ.

שנה:

21

96 117

:מספר ההליך

סוג ההליך:

טבריה

מקום שיפוט:

צד א':

חליל מחמד (מטבריה)

חסן בן חליל סעדיה(טבריה)

צד ב':

שופטים:

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

כאשר המתלונן יצא עם עדר העיזים שלו התחיל הנאשם לבזות ולקלל אותו

תוצאת ההליך:

בשל חוסר אשמה הוחלט לזכות את הנאשם ולחייב את המתלונן עשרה גר' הוצאות משפט

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

פנק 1823

מקור ארכיוני:

bottom of page