top of page

משפט שלום העברי

ביהמ"ש (ערכאה):

דיונית

שנה:

22

1554

:מספר ההליך

סוג ההליך:

תל אביב יפו

מקום שיפוט:

צד א':

מועצת פועלי יפו

עוד דר מתתיהו גרשמן

צד ב':

שוחט

א.ש. ולדשטין

שופטים:

מאיר

עו"ד/מיצג צד א':

נציגי הארגון - אביגדור משל; ישראל מהרשק; זאב ברזלי

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

הנתבע ייצג התובעת במשפט כנגד הנתבעת. במסגרת זו טען כי הנתבעת חתמה על חוזה עם התובעת תחת לחץ. התובעת ראתה בביטוי זה עלבון ותובעת את עורך הדין. בית המשפט דוחה התביעה כי עורך דין רשאי לטעון כך. נדחה הטיעון לפיו המשפט המקורי נועד כדי לפגוע בכבוד המועצה.

תוצאת ההליך:

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

פ 592/1554

מקור ארכיוני:

bottom of page