top of page

משפט שלום העברי

ביהמ"ש (ערכאה):

שנה:

28

:מספר ההליך

סוג ההליך:

מקום שיפוט:

צד א':

צד ב':

שופטים:

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

מדובר בברור בקשר להפצת שמועות. בית משפט השלום העברי בפתח תקוה זימן את משה פנחסוביץ לרגל הפצת שמועות שהפיץ בעיר בנוגע למשפט השלום העברי לשם ברורי דברים.
פנחסוביץ דחה את ההאשמות. אמנם הוא התנצל שלא הביא את הדברים בפני הנהלת בית המשפט אולם זה לא נעשה בכוונה רעה כי אין לו שום יסוד והוכחות לדברים כי מישהו מהשופטים קיבל כסף מועד כפר גנים. הוא טוען כי רק סיפר מה שאדון משה פייגין, חבר ועד כפר גנים, סיפר לו ששמע מפי אדון פייערשטיין שהוא עצמו נתן הכסף. אחר כך הוא הודה לפני ד"ר רוזנבאום גם בישיבת הבוררות של כפר גנים. כך יוצא שמי שהפיץ את השמועות הוא אדון פייערשטיין. הוא מסיים בכך שהוא מקווה שבית המשפט ימשיך בברור ויגן על כבוד המוסד.

תוצאת ההליך:

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

פ-642

מקור ארכיוני:

bottom of page