top of page

משפט שלום העברי

ביהמ"ש (ערכאה):

דיונית

שנה:

25

4422

:מספר ההליך

סוג ההליך:

יפו

מקום שיפוט:

צד א':

דוד פוארס

מרדכי רובינשטיין, אישתו אסתר ובנו משה

צד ב':

שופטים:

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

נתן שלומוביץ.
אריה פוטלוביץ.

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

בקובלנה נכתב כי התובעים עבדו במשהו הקשור לעצים, הנתבעים העליבו אותם בכל מיני ביטויים גסים ומעליבים, קלקלו את המסור והפריעו את העבודה. לכן מבקשים התובעים להזמינם לדין, לסלק להם את ההפסד אשר גרמו בסך 3 לירות ולהטיל עליהם קנס לטובת מוסד ציבורי לפי ראות עיני השופטים בעד העלבון שהעליבו אותם ולהטיל עליהם הוצאות משפט.
ציטוט מתאור העלבון: נפלו הנתבעים עלינו והעליבו אותנו בכל מיני ביטויים גסים... לאחר הקובלנה מופיע בתיק מכתב קצר לכבוד משפט השלום העברי שבו כתוב כי התובעים ביקשו לדחות את ברור המשפט עד הודעה מצידם.

תוצאת ההליך:

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

א"מ / פ-4422 / 603

מקור ארכיוני:

bottom of page