top of page

משפט שלום העברי

ביהמ"ש (ערכאה):

דיונית

שנה:

23

2474

:מספר ההליך

סוג ההליך:

תל אביב - יפו

מקום שיפוט:

צד א':

אברהם רצין

מרדכי איש שלום

צד ב':

א.ג. __________

י. חיטין?

שופטים:

אליהו _____

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

דוד מדר
יעקב כהן סעיד

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

התובעים הלכו לקבל הלוואה במשרד קופה מלווה. הם הגיעו כשהיה סגור והתדפקו על הדלת. הנתבע דחף אותם החוצה וגידף אותם כפי שלטענתם לא עושים אפילו לגנב או רוצח. לכן ביקשו התובעים לזמן את הנתבע לדין לחייב אותו לשלם 10 לירות לקרן קימת והוצאות משפט.
הנתבע גורס כי הדלת הייתה כבר סגורה משום שהיה סגור, אבל התובעים נכנסו בכל זאת, לאחר שנכנסו הוא הוציא אותם שוב וקרע את הפתקא שלהם כי היו אנשים גסים שאינם מקבלים הלוואות על פי התקנות.
השופטים החליטו לדחות את התביעה משום שהתובעים עברו על הסדר המקובל, דפקו על הדלת כשהמשרד היה סגור והפריעו לעבודת המשרד, בכך הם הביאו את הנתבע לידי התרגזות וכשדחף אותם לא היתה כוונתו להעליבם. על כן פטור הנתבע מתשלום לתובעים.

תוצאת ההליך:

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

א"מ / פ-2474 / 598

מקור ארכיוני:

bottom of page