top of page

משפט שלום העברי

ביהמ"ש (ערכאה):

ערעורית

שנה:

257

:מספר ההליך

סוג ההליך:

מקום שיפוט:

צד א':

שמואל קרים?

איזידור טרכטנגוט

שמואל וילסון

צד ב':

שופטים:

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

נחום מולר.

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

הנתבע וילסון בנה בית לנתבע טרכטנגוט וכנראה נהרסו שם המדרגות והתובע הואשם בכך (לא בטוח כי התיק במדרגה הראשונה לא היה ברור ותיק זה קטוע בצידו). התובע קבל כי נגרם לו שם רע והפסד בשל ביטול עבודתו. על פסק הדין מהמדרגה הראשונה ערער התובע.
השופטים החליטו כי התובע לא הביא שום הוכחות חדשות, העד לא אישר את דבריו לכן פסק הדין הראשון אושר.

תוצאת ההליך:

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

א"מ / פ-257 / 591

מקור ארכיוני:

bottom of page