top of page

משפט שלום העברי

ביהמ"ש (ערכאה):

דיונית

שנה:

26

5124

:מספר ההליך

סוג ההליך:

תל-אביב

מקום שיפוט:

צד א':

אברהם הרצשטיק

מ. איזרסקי

צד ב':

שופטים:

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

התובע סיפר כי הוא גר בשכירות אצל הנתבע בדירה בה הגג דולף. למרות מחאותיו החוזרות ונישנות של התובע, הגג לא תוקן, לא ניתן לגור בדירה בימות הגשמים ועל כן הוא מבקש לבטל את חוזה השכירות. בנוסף, הגיע הנתבע עם שני ערבים לדירת התובע ובפומביות וללא כל סיבה עיקל את חפציו. על כן, מבקש התובע פיצויים על עלבון.

תוצאת ההליך:

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

א"מ / פ- 5124/ 608

מקור ארכיוני:

bottom of page