top of page


  הפרופסיה המשפטית והפרופסיונלים.ות   
 
אגף זה של המרכז לחקר הפרופסיות כולל ארבע חטיבות:
1. פסקי דין א"י בתקופת המנדט;
2. עורכי.ות דין בא"י עד קום המדינה;
3. שופטים.ות בא"י עד קום המדינה;
4. עורכות הדין והשופטות היהודיות הראשונות ברחבי העולם (בהקמה)

בכל אחת מהחטיבות רשימות של עו"ד ושופטים.ות ורשומות ביוגרפיות אודותיהם.ן, ככל שאלו קיימות, וכן הפניה למחקר בתחום. האתר והמידע בו מתעדכנים באופן שוטף, ולפיכך גם הרשומות הביוגרפיות דינמיות וכפופות לשינויים, תוספות ותיקונים. במרכז האגף - מנוע חיפוש המאפשר איתור של הדמויות השונות, לרבות באמצעות חיפוש חופשי, תוך אפשרות להתמקד בחטיבות השונות של האגף.
בעתיד יקושרו מסדי נתונים נוספים לרשימות אלו. 

ספרי חקיקה מנדטורית (צילום: פרופ' כתבן)

המדור לחיפוש משפטנים
הקליקו כאן לחיפוש                     

bottom of page