top of page

שלוש ציפורים במסמך אחד

15 בפברואר 2021

שלוש ציפורים במסמך אחד
מכתב מעו"ד יצחק נפך, מראשוני עוה"ד בתקופת המנדט. ממנהלי משפט השלום העברי. מראשוני השופטים היהודים בביהמ"ש המנדטורי בא"י. המכתב נשלח לעו"ד נתן פינברג, אף הוא מראשוני עוה"ד בא"י. לימים - הדיקן הראשון של הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית. עניינו של המכתב, בבתו של נפך - חמדה, אשר ביקשה ללמוד משפטים בז'נבה, ולשם כך ביקש אביה את חסותו של עו"ד פינברג. לאחר לימודיה שבה חמדה נפך לא"י והוסמכה כאחת מעורכות הדין הראשונות בארץ. ​ מקור: פרופ' כתבן
bottom of page