top of page

רוקחים  

חטיבה זו של המרכז הוירטואלי תקיף את רשימת הרוקחים המורשים בא"י בתקופת המנדט. הרשימה אינה מלאה ומתעדכנת על בסיס שוטף, ולפיכך מנוע החיפוש אינו פעיל עדיין.

Keyboard and Mouse

גלריה בטעם של פעם...

מקורות מחקריים

אמנון מיכלין, מעשה רוקח (חיפה, תשנ"ב)‏

אמנון מיכלין, מעורבותו של הרופא היהודי הראשון מילידי ירושלים בריב העדות תרנ"ג (תשמ"ט)

אמנון מיכלין, מרשמים היסטוריים : מאמרים ותעודות (2010)

אמנון מיכלין, מעשי רוקחים : פרקים בתולדות הרוקחות בארץ ישראל (תל-אביב 1999)

אמנון מיכלין, "ציוני דרך בתולדות ייצור תרופות והפצתן בארץ-ישראל: מאה שנים לחברת התרופות 'סלומון לוין ואלשטיין' - ראשיתו של קונצרן "טבע"", הרפואה , 141 (9): 839-843, 2002

זהר עמר, "מציל הנפשות", עת-מול: עיתון לתולדות ארץ ישראל ועם ישראל , 28 (2): 11-13, 2002
 

 

 

bottom of page