top of page
זועבי חוסני
זועבי חוסני

זועבי חוסני

מספר רישיון 328

הקאדי חוסני זועבי נולד למשפחה מוסלמית בנצרת בשנת 1902.
זועבי למד באוניברסיטה האמריקאית בביירות, ולאחר סיום לימודיו נרשם לבית הספר המנדטורי למשפטים בירושלים, שהכשיר עורכי דין בארץ ישראל. הוא סיים את לימודיו במוסד זה בשנת 1917 והתמחה במשרד עורכי דין בתל אביב. [1]
זועבי הוסמך לעריכת דין בשנת 1930, מספר רישיונו 328, ועסק בעריכת דין בנצרת. [2]
הוא נבחר למועצת העיר נצרת בשנת1946 [3]. מינויו נכנס לתוקף בשנת 1948, והוא כיהן בתפקיד עד לשנת 1954.

לאחר שקמה מדינת ישראל נבחר לתפקידים רשמיים לא פוליטיים כגון דיין בבית הדין לשכירות [4], וחבר בוועדה המייעצת לפי סעיף 55א לפקודת מס ההכנסה [5]. בתפקידים אלו ניתן היה לשמש במקביל לעיסוק פעיל בעריכת דין.

בשנת 1963 מונה זועבי לקאדי בבית הדין השרעי בנצרת, והיה לקאדי הראשון שמונה במדינת ישראל, על פי חוק הקאדים, תשכ"א – 1961. זועבי שירת בכהונת קאדי למעלה מעשר שנים ופרש בשנת 1973. [6]
לקראת תום כהונתו פרסם מכתב פרידה שבו דרש לפעול לאכיפת החוקים נגד ביגמיה. כן קרא להקמת בית דין שרעי לערעורים שיהיה עצמאי כמו בתי הדין בערכאה הראשונה. [7]

חוסני זועבי הלך לבית עולמו בשנת 1980.

מקורות

פסקי דין

כתביו/ה

מחקר אודותיו/ה

אזכורים

*ביוגרפיה זו נכתבה על ידי ד"ר גל אמיר וד"ר נעמה בן זאב, כחלק מפרויקט מחקר עורכי הדין הפלסטינים בשנים הראשונות של המדינה שמומן על ידי הקרן הישראלית למדע, מחקר מס' 1831/18. כל הזכויות שמורות לד"ר אמיר וד"ר בן זאב.

[1]  "עם הקאדי החדש", דבר  (11.1.1963) עמ' 3. 

  Palestine Gazette 255, March 16, 1930, 167. [2]

  “Municipal Corporations Ordinance, 1934” Palestine Gazette 1520 (May 5, 1946) supp. 2, p. 939. [3]

[4]  י"פ 318 5.12.1953 עמ' 122. 

[5]  י"פ 576, 2.1.1958, עמ' 392. 

[6]  "קאסם זייד, הקאדי השרעי יסיים את תפקידו" על המשמר (23.2.73) עמ' 11. 

[7]  יואל דר "מתריע על ריבוי נשים" דבר (21.2.1973) עמ' 5. 


מסמכים נוספים

bottom of page