top of page

שופטים.ות

חטיבה זו של המרכז הוירטואלי כוללת את רשימת השופטים אשר כיהנו בארץ-ישראל בתקופה העות'מאנית ו/או בתקופת המנדט וכן את רשימת עורכי.ות הדין שהוסמכו בתקופת המנדט ואשר כיהנו כשופטים.ות לאחר קום המדינה. כן מוקדשת יחידה לעורכות הדין אשר כיהנו כשופטות לאחר קום המדינה (על נשים אשר כיהנו כשופטות טרם קום המדינה, ראו כאן). לצד התיעוד השמי, רשומה ביוגרפית לכל אחת מהדמויות (ככל שרשומה זו בנמצא). המאגר ממשיך להיבנות באופן שוטף. הרשומות הביוגרפיות דינמיות, ומשתנות מעת לעת. 

bottom of page