top of page

 חיפוש משפטנים  

לרשותכם.ן מערכת המאפשרת חיפוש שמותיהם.ן (וככל שזו קיימת - גם רשומה ביוגרפית) של עורכי.ות הדין שהוסמכו עד קום המדינה וכן שופטים שמונו טרם הקמת המדינה (בין אם שימשו כעורכי.ות-דין ובין אם לאו) ושופטים.ות שמונו לאחר קום המדינה (מבין עורכי.ות הדין שהוסמכו לפני קום המדינה). על-מנת שהחיפוש יניב את התוצאות הטובות ביותר, נעשה ניסיון להציג חלופות שמיות רבות ככל האפשר, בהתבסס על מקורות שונים. עם זאת, בשל הבדלי הגיה, תרגום, תעתיק, שיבושים וכן הלאה – מוצע לחפש את שמות הפרופסיונלים.ות בכתיב מלא ובכתיב חסר ובצורות שונות של הגיה. יצוין, כי הרשומות אינן מלאות, ומתעדכנות כל העת.     


 


 

 


 

שם עו"ד ו/או שופט (פרטי ו/או משפחה):

תקופה: 

מין: 

האם שימש/ה כשופט/ת?

ניקוי

פעילות ציבורית

חיפוש חופשי: 

חיפוש
ניקוי

תוצאות החיפוש

g0R5.gif

טוען תוצאות

לחיצה תוביל לעמוד הדינאמי של שטרן זיגפריד (יופיעו לפי סדר א"ב)

מס' רישיון

שטרן זיגפריד

שטרן זיגפריד.jpg
bottom of page