top of page

 חיפוש במאגר פסקי הדין 

 

בתי המשפט בתקופת המנדט המו מתדיינים והתדיינויות. עורכי דין ייצגו לקוחות. שופטים עסקו אז, כמו היום, במלאכת השיפוט, והוציאו תחת ידיהם פסקי דין. חלק מאותם פסקי דין פורסמו בפרסומים רשמיים (דוגמת ה - Palestine Law Reports) או בפרסומים פרי יוזמות פרטיות. פסקי הדין שפורסמו היו אלו אשר ניתנו על ידי שופטי בית המשפט העליון המנדטורי. מעטים הם פסקי הדין שפורסמו בערכאות נמוכות יותר. יש לומר, כי חלק לא מבוטל מהתיקים המשפטיים, ובכלל זה פסקי הדין, בוערו עוד בתקופת המנדט. עם זאת, ניתן למצוא גם שרידים של המידע שהיה אצור באותם תיקים: כגון בספרי יסוד (מרשם התיקים בבתי המשפט השונים), בעתונות ובמקורות אחרים. בנוסף לאלו, נשתמרו תיקים אשר נדונו בערכאות אלטרנטיביות - יישוביות, דוגמת בית משפט השלום העברי ומשפט החברים של ההסתדרות. 
 

פסיקה זו חשובה לקידום המחקר ההיסטורי-משפטי-חברתי וגם הגינאולוגי. וכפי שציין מרדכי בן הלל הכהן ביחס לבית משפט השלום העברי: "כידוע, חיי התושבים, ההוי שלהם, משתקפים היטב בחומר המשפטי" (מרדכי בן-הלל הכהן, במאמרו: "לתולדות משפט השלום העברי בארץ-ישראל (מזכרונותי)", בתוך משפט השלום העברי – שאלותיו להלכה ולמעשה א' (תל-אביב, תרפ"ה) 3, 5).
לפיכך, מטרת חלקו זה של הפורטל - להנגיש מקצת מאותם חומרים. חלק מהרשומות כוללות נתוני יסוד בלבד, כגון שמות הצדדים. חלק מהרשומות כוללות פרטים עשירים יותר, דוגמת תיאור מפורט של המקרה (מעין תמציות פס"ד, אשר הוכנו בעמל רב).
חלק מהרשומות כוללות גם את פסה"ד המלאים. 

 

חטיבה זו הולכת ונבנית. היא נשענת על נתונים שנאספו במסגרת מחקרי תשתית שונים. מטבע הדברים, ייתכנו טעויות, ועל המשתמש.ת המבקש להסתמך על המידע, לבדוק את הנתונים כפי שהם במקורם. יש להפנות לפורטל במקרה של שימוש בתכניו. יש לעיין בתקנון השימוש. 
 

לפניכם מנוע חיפוש ייעודי. מוצע לערוך את החיפוש הן בעברית והן באנגלית (חלקים ממסד הנתונים מופיעים בעברית וחלקים באנגלית). 

יש לציין כי לא בכל תיק מיוצגים כל השדות. 

סוג ההליך:

מקום שיפוט:

ביהמ"ש (ערכאה):

שנה:

:מספר ההליך

שם שופט: 

שם שופט: 

שם מייצג: 

שם מייצג: 

עדים:

צד ב':

צד א':

חיפוש חופשי:

נושא:

נושא:

חיפוש


ספרי יסוד. עלו כ -400 רשומות מתוך ספרי יסוד מנדטוריים (מארכיון המדינה). הרשומות כוללות תמצית פרטי הדיון בתיקים פליליים מבימ"ש השלום בירושלים, בשנים 1937, 1938, 1947. הרשומות מתמקדות באישומים בגין דיבה, לשון הרע והעלבת עובדי ציבור. רשומות אלו שימשו חומר גלם למחקר במימון הקרן הלאומית למדע (ביחד עם ד"ר בועז שנור)

בג"צ המנדטורי. עלו כמאה רשומות של פסיקת בג"צ המנדטורי. הרשומות כוללות את שמות הצדדים, המייצגים, תקצירי פסקי הדין, השופטים, נושא הדיון ועוד. הרשומות מן השנים 1925, 1935, 1940 ו-1945. פסה"ד עליהן נסמכות הרשומות פורסמו בקבצי הפסיקה השונים.

ספרי יסוד – טבריה. עלו כ-140 רשומות מתוך ספרי היסוד של ביהמ"ש השלום בטבריה (ארכיון המדינה) בשנים 1920-1921. הרשומות מתמקדות בתביעות ואישומים בגין עלבונות ופגיעה בכבוד, ומספקות הצצה נדירה לחיי היומיום בטבריה באותן שנים. הרשומות תורגמו מעברית. רשומות אלו שימשו חומר גלם למחקר במימון הקרן הלאומית למדע (ביחד עם ד"ר בועז שנור)

בית משפט השלום העברי. עלו כ -250 רשומות – תמציות של פסיקת בית משפט השלום העברי (במיוחד מתל-אביב – יפו ומחיפה) משנות המנדט (ארכיון המדינה). הרשומות מתמקדות בתביעות בגין עלבון, דיבה ופגיעה בכבוד. רשומות אלו שימשו חומר גלם למחקר במימון הקרן הלאומית למדע (ביחד עם ד"ר בועז שנור)

bottom of page