top of page

  תקנון האתר ותנאי שימוש

ברוכים הבאים לפורטל "המרכז לתולדות הפרופסיה הרפואית והמשפטית". (להלן: "האתר"). למען הסר ספק הביטוי "אתר" מתייחס לאתר זה על כל חלקיו, תכניו והמידע שבו, מכל סוג שהוא (לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מידע ותוכן חזותי, מילולי, קול, שמע, מאמרים, מסמכים תמונות, סמלילים, מאגרי מידע ונתונים ועוד).


תקנון זה מנוסח בלשון זכר, אך הוא פונה לנשים, גברים, תאגידים וכל יישות משפטית. (להלן: "המשתמש"). 


בטרם השימוש באתר, אנא קרא את תקנון האתר שלהלן, המגדיר וקובע את תנאי השימוש באתר. (להלן: "התקנון"). תקנון זה כפוף לשינויים, בכל זמן, ולפי שיקול דעתו הבלעדי של האתר. באחריות המשתמש לבדוק מעת לעת את תנאי האתר.


בעצם הכניסה לאתר, השימוש בו, בשירותיו, הצפיה ו/או השימוש בתכניו ובאמור בו (להלן: "השימוש"), הנך מקבל על עצמך את תנאי התקנון ומסכים להם.


אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש הנוגד את החוק או מהווה הפרה של החוק. 


חל איסור חמור לעשות שימוש אחר באתר, ובכלל זה שימוש מסחרי, כגון משלוח הודעות, פרסומות ו/או שימוש למטרות בלתי חוקיות ו/או שיש בהן לפגוע באתר, במפעיליו, בצדדים שלישיים וכן הלאה. 


אין לעשות שימוש באתר באמצעות מערכות אוטומטיות כלשהן, למעט שימוש אישי באמצעות דפדפן אינטרנט רגיל. אין לבצע פעולה מערכתית כלשהי של העתקה, הורדה או שמירה או החזקה או הפצה של מאגרי האתר, או של חלקים מהאתר, שאינם בגדר שימוש אישי הוגן. 


חל איסור חמור לחדור ו/או לפרוץ לאתר ו/או לתכניו ו/או לעשות בו כל שימוש שיש בו כדי לפגוע באתר ו/או בצדדים שלישיים. 


כל הזכויות והקנין הרוחני באתר, לרבות עיצוב האתר, בשירותיו, בתמונות, בקבצים, בתכנים וכן הלאה, הנם בבעלות האתר בלבד, או בהסכמה או בשימוש לפי תנאי רישיון בין האתר לבין צדדים שלישיים. ככל שהאתר מפנה לאתרים אחרים – על המשתמש לבדוק את תנאי השימוש בהם. ככל שבאתר מקורות, תמונות וחומרים אשר מצוין כי הקרדיט בהם נתון לצד שלישי – על המשתמש לבדוק את תנאי השימוש בהם ולפעול לפיהם. 


אין להעביר, לצלם, לשדר, לשמור, להעתיק, להפיץ, להציג, להעביר, לפרסם בכל אמצעי שהוא אי אלו מתכני האתר, בלא קבלת אישור בכתב ומראש מהאתר.

 

המשתמש ישא באחריות לכל נזק ו/או שימוש בלתי הוגן ו/או ישפה את האתר בכל מקרה של תביעה שתוגש, אם תוגש בגין שימוש בלתי הוגן באתר ו/או בתכניו, ו/או כתוצאה מפעולה כלשהי של המשתמש או על ידי המשתמש, בניגוד להוראות כל דין או בניגוד להוראות תקנון זה (לרבות, ומבלי לגרוע מכללית האמור לעיל, עבירות מחשב, דיבה ולשון הרע וכן הלאה).  


השימוש המותר באתר הינו שימוש אישי-עיוני הוגן וסביר, בהתאם להוראות כל דין בלבד ולא שימוש מסחרי כלשהו. בכל מקרה יש להפנות לאתר. בכל שימוש באתר בתכניו יש לציין את המקור: המרכז לתולדות הפרופסיות הרפואית והמשפטית (פרופ' כתבן), הפניה מדויקת לעמוד/לרשומה הביוגרפית (כתובת אינטרנטית).


יודגש, כי הרשומות הביוגרפיות, תמציות פסקי דין ופרטיהם הם דינמיים ונתונים לשינויים. הרשומות, התמציות וכיוצא באלה אינן מתיימרות להקיף את כל החומרים ואת כל המקורות אודות אותן דמויות, פסקי דין וכן הלאה. ייתכנו גם טעויות – ואם מצאתם/ן כאלו – הודיעונו ונתקן. האתר אינו נושא באחריות כלשהי לפרטי פסקי הדין ותמציותיהם, ובכל מקרה יש לבדוק את המקור.  

 

האתר שומר לעצמו הזכות להוסיף ולהוריד תכנים, לסגור, לשנות, לתקן את האתר, לרבות תכניו, לפי שיקול דעתו הבלעדי, ולא תהא למשתמש כל טענה או זכות או תביעה בענין זה. 


האתר שומר לעצמו הזכות להשעות, להפסיק ו/או למנוע כניסת משתמשים באתר, באם הופרו אי אלו מתנאי תקנון זה, ולפי שיקול דעתו הבלעדית. לא תהא למשתמש כל טענה או זכות או תביעה בענין זה.


השימוש באתר זה באחריות הבלעדית של המשתמש בלבד. האתר אינו אחראי ולא ישא, בשום צורה ואופן, באחריות כלשהי לכל נזק, מכל סוג שהוא, אשר יגרם, אם יגרם למשתמש כתוצאה משימוש באתר, לרבות כתוצאה מנוזקות מחשב, רוגלות, וירוסים וכל כיוצא באלה, או כתוצאה מהסתמכות על האתר ו/או תכניו באופן ישיר או עקיף. האתר לא ישא באחריות כלשהי למהימנות, אמינות, דיוק, זמינות ו/או התאמתו של המידע, לשימוש בו או בהסתמכות עליו. באתר ובתכניו אין משום ייעוץ משפטי ו/או רפואי ו/או אחר. 

 

השימוש בקישורים (לינקים) באתר הנם באחריות המשתמש בלבד, ואין האתר יכול להבטיח את אמינותם, תקינותם ומהימנותם של קישורים אלו ושל האתרים אליהם הם מפנים. בכל מקרה על המשתמש האחריות לבדוק את תנאי השימוש באתרים אליהם מפנים קישורים אלו וזכויות השימוש בהם. 


האתר עושה כל מאמץ להבטיח כי התכנים ו/או התמונות באתר מותרים לשימוש ו/או ניתן הקרדיט בגינם, לפי כל דין. אם מצאת כי למרות זאת מופיעים באתר תכנים כלשהם הנם שלך או בבעלותך או שיש בהם פגיעה כלשהי לפי החוק – הודיענו ואם יתעורר הצורך בכך - נתקן הדבר לאלתר.   


כל תביעה משפטית שתוגש, אם תוגש, בקשר עם שימוש באתר, כפופה לדין הישראלי בלבד, וסמכות השיפוט הבלעדית בקשר לאלו תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב-יפו. 

 


 

bottom of page