top of page
מוסקוביץ-ורקוני שרה
מוסקוביץ-ורקוני שרה

מוסקוביץ-ורקוני שרה

ארכיון המדינה – מנדט

מספר רישיון 578

שרה מוסקוביץ-ורקוני נולדה בקישינב ולמדה משפט בינלאומי ברוסיה. היא הגיעה לאנגליה בשנת 1920, ובשנת 1925 הייתה לאישה היהודייה הראשונה בלשכה הבריטית ואחת מעורכות הדין הראשונות באנגליה. עלתה ארצה ועמדה בבחינת עורכי הדין הזרים.

את התמחותה עשתה במשרדו של עו"ד שלמה זקהיים בשנים 1938-1937. תקופת התמחותה הייתה קצרה במיוחד בגלל ניסיונה המשפטי הקודם באנגליה. את הרישיון קיבלה מוסקוביץ-ורקוני בינואר 1938.

מוסקוביץ-ורקוני עסקה בעיקר במשפט מסחרי, אך קשיי השפה הגבילו את עבודתה. בצד עבודתה המשפטית עסקה בציור ובפעילות ציבורית והתנדבותית, ובכלל זה ייצוג ענייני העלייה היהודית לארץ ישראל בפני השלטונות הבריטיים. נישאה לד"ר הרי ורקוני, המנתח הראשי בבית החולים שוויצר בטבריה בזמן מלחמת השחרור. השניים היו נשואים זמן קצר עד שנפטר הרי ממחלה.

מקורות

Cooper John, Pride Versus Prejudice, (Oxford, 2003) Palestine Post (19.10.41) Palestine Post (14. 6.39) Jewish Chronicle (2.3.28) Jewish Chronicle (11. 8.39) PRO CO 733/357 אב"ג, רשומה 53778, מכתב משרה מוסקוביץ-ורקוני לדוד בן גוריון מיום 2 במרס 1962 העיתון הרשמי

פסקי דין

כתביו/ה

מחקר אודותיו/ה

אזכורים

מסמכים נוספים

bottom of page