top of page
סלומון נעמי
סלומון נעמי

סלומון נעמי

מספר רישיון 805

נעמי סלומון, ילידת 1914, בתו של חיים זלמן סלומון ונכדתו של יואל משה סלומון, ממייסדי פתח תקווה. כמו אחיה, יעקב סלומון, אף הוא מעורכי הדין הראשונים בארץ ישראל, למדה משפטים ב- University College, לונדון.

בארץ, בשנת 1938, ניגשה סלומון לבחינת עורכי הדין הזרים. את התמחותה עשתה במשרדו של עו"ד אברהם לוין בירושלים בשנים 1940-1938. את הרישיון קיבלה בנובמבר 1940.

את עיקר עבודתה המשפטית עשתה במסגרת הציבורית. באוקטובר 1948 כבר הועסקה במחלקת הייעוץ במשרד המשפטים, אז הוצע לה לשמש כעוזרת ליועץ המשפטי. היועץ המשפטי לממשלה דאז חיים כהן סיפר עליה: "הירושה הטובה והחשובה מכל שירשתי מיעקב שמשון שפירא היתה עוזרתו האישית, נעמי סלומון. משפטנית בקיאה וחריפה, שגמרה את חוק לימודיה באנגליה, ועריכת-דין לשם עשיית רווחים לא נראתה בעיניה. נפשה סלדה מכל עוולה ואי-צדק, ובניית מדינת משפט נאורה ומתקדמת היתה אתגר גדול בשבילה. כבר שפירא גילה שיוכל לסמוך על דעתה השקולה וידיעותיה המעמיקות, ולא ארכו הימים עד שאני לא כתבתי ולא החלטתי מאומה מבלי להיוועץ בה תחילה".

מקורות

סלומון יעקב, בדרכי שלי. ירושלים: עידנים, 1980 כהן חיים, מבוא אישי – אוטוביוגרפיה. אור יהודה: כנרת, זמורה-ביתן, 2005 שטרסמן גבריאל, עוטי הגלימה, תל אביב: מעריב, 1984 א"מ ג-17/5655, מכתב ממנכ"ל משרד המשפטים לנעמי סלומון מיום 19 באוקטובר 1948 העיתון הרשמי

פסקי דין

כתביו/ה

מחקר אודותיו/ה

אזכורים

מסמכים נוספים

bottom of page