top of page
*מועמאר (מועמר) ג'ורג'
*מועמאר (מועמר) ג'ורג'

*מועמאר (מועמר) ג'ורג'

א"מ ג - 66 / 299

מספר רישיון 384

עורך דין ג'ורג' מועמר נולד ב-1898.
הוא למד משפטים באוניברסיטה האמריקאית בביירות. [1]
ב-1932 קיבל רישיון ארץ-ישראלי לעריכת דין שמספרו 384. [2]
בתחילה עבד בירושלים ובשנת 1935 העביר את משרדו לחיפה [3]. בשנים שלאחר מכן רכש מוניטין של ליטיגטור מעולה ושל עורך דין מוכשר. הוא היה פעיל בהגנה על פלסטינים שנאשמו בעבירות ביטחוניות בתקופת המרד הערבי הגדול באמצע שנות השלושים. פעילות זו הובילה למעצרו לתקופה קצרה בשנת 1938. [4]

אחיו, תאופיק מועמר, היה אף הוא לעורך דין ועבד במשרדו.

ב-1948, כאשר הפכה חיפה לשדה קרב, החליט להישאר בעיר אך שלח את אשתו ואת בתו לצידון. כעמיתו אליאס כוסא, שירת מועמר כאחד מחברי הוועדה הלאומית של הנהגת הפלסטינים בחיפה, והיה אחד מהנושאים והנותנים על כניעת הפלסטינים בעיר באפריל 1948. לאחר שכוחות ההגנה השתלטו על העיר הוא היה לאחד מחברי ועדת החירום שטיפלה בענייני הציבור האזרחי הפלסטיני שנותר בעיר לאחר הכניעה [5]. פעולתה של הוועדה הופסקה בטענה שמועמר ועורך הדין אליאס כוסא סחרו במנות מזון שסופקו לאוכלוסייה האזרחית במקום לחלקן [6]. לאחר זמן מה הותר לאשתו ולבתו להיכנס לתחומי מדינת לישראל והן הצטרפו אליו בחיפה.

מועמר שמר על רישיון עריכת הדין שלו גם לאחר הקמת מדינת ישראל והמשיך לפעול ממשרדו בחיפה, אך נראה כי לא היה פעיל במיוחד ופנה לעסוק בדברים אחרים.

באמצע שנות החמישים היה פעיל בניסיונות להקים מפלגה ערבית, שלא צלחו. בתקופה זו הקים בפאתי הכפר עוספייה על הכרמל בית מלון מפואר שנקרא "סטלה כרמל". דמויות ציבוריות ידועות מישראל ומחוץ לה התארחו במלון היוקרתי.

ב-1958 נרצח על ידי הטבח במלון לאחר ויכוח באשר למשכורתו של הטבח. [7]

מקורות

*ביוגרפיה זו נכתבה על ידי ד"ר גל אמיר וד"ר נעמה בן זאב, כחלק מפרויקט מחקר עורכי הדין הפלסטינים בשנים הראשונות של המדינה שמומן על ידי הקרן הישראלית למדע, מחקר מס' 1831/18. כל הזכויות שמורות לד"ר אמיר וד"ר בן זאב.

[1] "שלוש דקירות סכין" העולם הזה (16.4.1958).

Palestine Gazette 206, May 1, 1932, 313 [2]

 Palestine Gazette 499, March 1, 1935, 499 [3]

 “Haifa Advicate Arrested” Palestine Post Nov. 9, 1938, p. 2. [4]

[5] תמיר גורן, "כלכלה, חברה ומדיניות פנים – פועלם של מוסדות השלטון במדינה לשילוב המיעוט הערבי במרקם העירוני בשנים 1948-1950" עיונים בתקומת ישראל 5 304, 307 (1995).

ISA-MinoritiesMinistry-MinoritiesMinistry-000evuj [6]

[7] "שלוש דקירות סכין" העולם הזה (16.4.1958).

פסקי דין

כתביו/ה

מחקר אודותיו/ה

אזכורים

מסמכים נוספים

bottom of page