top of page
*עיסא האזו (עיסר הזו)
*עיסא האזו (עיסר הזו)

*עיסא האזו (עיסר הזו)

מספר רישיון 529

עורך דין עיסא האזו נולד למשפחה נוצרית-אשורית.
בתחילת הקריירה שלו עבד בשירות המדינה כפקיד הגירה. [1]
ב-1937 קיבל רשיון לעריכת דין, שמספרו 529. [2]
בתחילה עבד במשרד בירושלים [3], אך בשנת 1940 עבר לחיפה, כנראה כשותפו של עורך הדין חנא עספור. [4]
הוא היה פעיל בייצוגם של נאשמים במשפטים פליליים.
ב-1944 ייצג את 'העובדים הערבים' ב"וועדה לבחינת הפיצויים לעובדים" שמינה ריצ'רד גרייבס, ראש 'משרד העבודה' בממשלו של הנציב העליון הרולד מקמייקל. [5]

ב-1945 מונה לעוזר לפרקליט המדינה [6]. הוא עזב את שירות המדינה ב-1946, ושמו לא הופיע ברשימת עורכי הדין בין 1946 ל-1948. כתבה עיתונאית מדצמבר 1948 מזכירה אותו כ"פקיד בקונסוליה הבריטית". [7]

הוא חידש את רישיון עריכת הדין שלו ב- 1949, [8] והחזיק בו גם בשנת 1950, [9] כשכתובתו הרשומה היא משרדו בחיפה, אך לא נמצא כל רישום ולפיו אי פעם הופיע בפני בית משפט במדינת ישראל.

סיפור של הסופר סלמאן נאטור שנכתב בשנות השמונים מזכיר את ביתו הריק במושבה הגרמנית בחיפה. [10]


יש להניח כי היגר לחוץ לארץ בערך בשנת 1950 .

מקורות

*ביוגרפיה זו נכתבה על ידי ד"ר גל אמיר וד"ר נעמה בן זאב, כחלק מפרויקט מחקר עורכי הדין הפלסטינים בשנים הראשונות של המדינה שמומן על ידי הקרן הישראלית למדע, מחקר מס' 1831/18. כל הזכויות שמורות לד"ר אמיר וד"ר בן זאב.

 Palestine Gazette supp. 2 615 30/7/1936, p. 741 [1]

 New Advocates Called to the Bar, Palestine Post Jan. 27, 1937 p. 2. [2]

  Palestine Gazette 779 May 5, 1938 p. 489 [3]

 Palestine Gazette 1059 Nov. 28 1940 p. 1213. [4]

[5] גבי אדמון ריק "האם תכנית כזו תתאים לפלסטינה? הוועדה המנדטורית לדיון בפקודת הפיצויים לעובדים" ישראל כב 193 (2016).

[6] י. גביזון "סגן האדמיניסרטור," הארץ )25.4.1945( עמ' 2.

[7] יוסף ושיץ "בחירות" על המשמר (21.12.1948) עמ' 2.

[8] ע"ר 50, 11.2.1949, עמ' 407.

[9] י"פ 70, 28.2.1950 עמ' 633.

[10] סלמן נטור "מפתחות" גרנטה 1 187 (2014).

פסקי דין

כתביו/ה

מחקר אודותיו/ה

אזכורים

מסמכים נוספים

bottom of page