top of page

משפט שלום העברי

ביהמ"ש (ערכאה):

דיונית

שנה:

25

4741

:מספר ההליך

סוג ההליך:

תל אביב

מקום שיפוט:

צד א':

אליהו לילנטל

צבי בריל

צד ב':

רוחימוביץ

חנוך

שופטים:

אביגדור מונש

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

התובע קבל כי הנתבע מסר לו על ידי חברו ממליצקי ולאחר מכן על ידי חתנו ולבסוף בעצמו, שיש לו חשד בנוגע ל - 300 לירות שנגנבו לו ודיבר על ליבו לסדר הדבר בחשאי, שישיב לו הכסף ואז לא יודיע לאיש. התובע מבקש לקנוס אותו ולהטיל עליו פיצויים על הוצאת דיבה והוצאות משפט.
הנתבע טען כי אמנם חשד בתובע אך לא אמר זאת לאיש. כשמסר זאת למשטרה לא אמר שיש לו חשד על התובע. רצה לעשות זאת בדרך שקטה והשתדל שהדבר לו יודע בקהל. בשעת המושא ומתן ביניהם, התובע הרים קולו עד שיכלו גם אחרים לשמוע אבל הוא, הנתבע ספר רק באופן סודי.
השופטים השיבו את התביעה ריקם משום שהחליטו שאין הוצאת דיבה בכך שמסר הנתבע את חשדו על ידי חבר קרוב ולשם תכלית מעשית.

תוצאת ההליך:

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

א"מ / פ-4741 / 604

מקור ארכיוני:

bottom of page