top of page

משפט שלום העברי

ביהמ"ש (ערכאה):

דיונית

שנה:

21

1080

:מספר ההליך

סוג ההליך:

יפו

מקום שיפוט:

צד א':

קואופרטיב "הפועל" יפו

לומונוסוב אברהם

צד ב':

הורביץ

גליקסון

שופטים:

ד. בנבנישתי

עו"ד/מיצג צד א':

מרדכי זייגר

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

עורך הדין אברהם אפרתי.
קירשנבאום.
קריביושוב.

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

התובע קבל כי הנתבע התנפל על אחד מחברי הקואופרטיב בבית המלאכה, מה שגרם למהומה, קלקול חומרי עבודה ובזבוז זמן עבודה של רבים מהעובדים.
הנתבע טען כי דרשו ממנו לעזוב את בית המלאכה, התנפלו עליו חבריו בחרפות ובגידופים ופגעו גם בכבוד אישתו. מרוב התרגזות, איים בבול עץ על מחרפיו. חבריו היכוהו. לא היו הפסדים כפי שתאר התובע ואין זכות לתבוע אותם ממנו.
באי כוח התובע טענו כי בזמן האחרון ביטל הנתבע רוב זמנו למרות שהיתה עבודה רבה. החברים דרשו ממנו שיעבוד והוא מאן. אז פרץ סכסוך והנתבע היה הראשון שהתנפל על חבריו.
העד, עורך הדין אפרתי, טען כי הוא היה אחד הבוררים בסכסוך בין שני הצדדים בנוגע לחשבונות והוברר לבוררים כי התגרה פרצה אחרי שהצד התובע פגע בכבוד אשת הנתבע והוא אמר להם כי יהיה עליו להגן על כבודה בכוח אם יוסיפו להעליבה. הנתבע שלם סכום של 71 גרוש מצרי לטובת התובע כפשרה ובעצתו של הבורר/העד.
יתר העדים לא היו נוכחים ברגע פרוץ התגרה.
על יסוד עדותו של עורך הדין אפרתי נוכחו השופטים כי לא הנתבע גרם למקרה ועל כן אין התביעה מבוססת והיא נדחתה.

תוצאת ההליך:

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

א"מ / פ-1080 / 1515.3

מקור ארכיוני:

bottom of page